ครูงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูปราถนา จันทร์ทา

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูนำโชค อุ่นเวียง

รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูอาทิตย์ สังข์สนิท

รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูปรีดาภรณ์ ผลพืชน์

รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูธนิดา ก้อนทอง

รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นักเรียนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา

นายธณฏฐ์ หริ่มเจริญ

ประธานคณะกรรมการ

นางสาวณัฐฏ์ณิชชา อัครปิยโภคิน

รองประธานคณะกรรมการ

นางสาวจิรัชญา ชุนหชัย

กรรมการกลาง

นายกันตภณ พีรเมธางกูร

กรรมการกลาง

นายปกรณ์ อิทธิฉันทกิจ

กรรมการกลาง

นางสาวณภัทร ทรัพย์ธนะอุดม

เลขานุการ

นางสาวสุทธิชา สีผาย

กราฟิกดีไซเนอร์

นางสาววรกนิษฐ์ ธารสุวรรณวงศ์

กราฟิกดีไซเนอร์

นางสาวธรรม์ฤทัย เหลืองสุรีย์

กราฟิกดีไซเนอร์

นายภาคิน ธนูวัฒนา

ประชาสัมพันธ์

นางสาวพัทธ์ธีรา ชัยศิริถาวรกุล

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์

นายภารัล ศิริตระกูล

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์