ครูงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูปราถนา จันทร์ทา

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูนำโชค อุ่นเวียง

รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูอาทิตย์ สังข์สนิท

รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูปรีดาภรณ์ ผลพืชน์

รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูธนิดา ก้อนทอง

รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นักเรียนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา

นายพงศ์ภัค เต็งพิพัฒน์

ประธานคณะกรรมการ

นางสาวรมัณยา กมุทะรัตน์

รองประธานคณะกรรมการ

นางสาวสปันดา นามาภินันท์

รองประธานคณะกรรมการ

นายธณฏฐ์ หริ่มเจริญ

กรรมการกลาง

นางสาวชนากานต์ ผลทวีวัฒนชัย

กรรมการกลาง

นางสาวณัฐฏ์ณิชชา อัครปิยโภคิน

กราฟิกดีไซเนอร์

นางสาวนพรดา สุวรรณนุรักษ์

กราฟิกดีไซเนอร์

นางสาวณัฐธิรา จุฑารัตน์

กราฟิกดีไซเนอร์

นางสาวอัญชลีพร อภิภัทรชัยวงศ์

โมชันกราฟิกดีไซเนอร์

นายภัทรกูล คำสะอาด

ประชาสัมพันธ์

นายปณิธิ มักเที่ยงตรง

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์

นางสาวสกุลกาญจน์ ไกรนรา

เลขานุการ