ครูงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูปราถนา จันทร์ทา

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูนำโชค อุ่นเวียง

รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูอาทิตย์ สังข์สนิท

รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูปรีดาภรณ์ ผลพืชน์

รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูธนิดา ก้อนทอง

รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นักเรียนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา

นายพีรดนย์ สาเงิน

ประธานคณะกรรมการฯ

นางสาวณภัทร พิพัฒน์ปัทมา

รองประธานคณะกรรมการฯ

นายณัฐพงษ์ ดิสสานนท์

รองประธานคณะกรรมการฯ

นางสาวสกุลกาญจน์ ไกรนรา

กรรมการกลาง

นางสาววสมน บุญประสิทธิการ

กรรมการกลาง

นายชวัลวิทย์ กาญจนอุทัย

กรรมการกลาง

นางสาวลิตา ตันติประภาส

เลขานุการ

นางสาวสปันดา นามาภินันท์

สาราณียกร

นางสาวพิชญาณ์มญชุ์ ชนไพโรจน์

สาราณียกร

นางสาวนิซาอ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์

ประชาสัมพันธ์

นายนครเขต ตินตะบุระ

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์

นายพงศ์ภัค เต็งพิพัฒน์

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์