กช.

คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.) คือ องค์กรนักเรียนที่บริหารจัดการดูแลชมรมทุกชมรม (ตามชื่อเดิม กช. = คณะกรรมการกิจกรรมชมรม) กช. จึงเป็นผู้ดูแลระบบลงทะเบียนชมรม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับชมรมในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รวมถึงดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นงานที่ทุกห้องเรียนจะทำเป็นประจำทุกภาคเรียน นอกจากนี้ กช. ยังเป็นผู้จัดนิทรรศการวิชาการ (Triam Udom Open House) ซึ่งเป็นงานที่จัดแสดงผลงานของชมรมทุกปีอีกด้วย

01

กิจกรรมชมรม

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการโดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.) ภายใต้การดูแลของฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีจุดประสงค์ให้นักเรียนที่มีความสนใจเดียวกันได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง การลงทะเบียนชมรมนั้นจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 โดยนักเรียนทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกชมรมคนละ 1 ชมรม

02

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ในลักษณะของอาสาสมัคร โดยในแต่ละภาคเรียน ทุกห้องเรียนจะต้องมีการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือนอกโรงเรียน ซึ่งงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.) จะเป็นผู้คอยดูแล และประสานงานกับหัวหน้าห้องเรียนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

03

Triam Udom

Open House

กิจกรรมเปิดบ้านแนะแนวสายการเรียนและชมรมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อได้รู้แนวทางของตนเองและได้รู้จักโรงเรียนในมุมมองใหม่ ๆ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง หรือคุณครู ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อกับนักเรียนจากแต่ละสายการเรียนโดยตรง เพื่อไขข้อสงสัยที่มีเกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมอุดมฯ รวมถึงรับชมผลงานจากชมรมต่าง ๆ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

04

ตารางเรียนและ

ตารางสอบ

กช. ได้นำตารางเรียนและตารางสอบที่โรงเรียนเป็นผู้จัดทำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ให้น่าอ่านและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น โดยนำมาปรับขนาดให้เหมาะกับการตั้งเป็น wallpaper หน้าจอบน Smart Phone / iPad ในส่วนของตารางสอบได้มีการทำแยกตามสายการเรียนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานของนักเรียน

อยากเป็น กช. ต้องทำยังไง ?

คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.) ประจำปีการศึกษา 2565 ปิดรับสมัครแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจกับการคัดเลือกในครั้งนี้

12.00
AAติดตาม กช. ได้ที่