กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ­ประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วย สร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ชั่วโมง ใน ๑ ปีการศึกษา โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษาห้องเรียน


ตึก 1
ตึก ศิลปะ
ตึก 2
ตึก 3
ตึก 60 ปี
ตึก 72 พรรษา
ตึก 55 ปี
ตึก คุณหญิงหรั่ง กันตารัติ
ตึก 9

ตึก 1
ตึก ศิลปะ
ตึก 2
ตึก 3
ตึก 60 ปี
ตึก 72 พรรษา
ตึก 55 ปี
ห้อง 642: กิจกรรมสอนน้องคิดด้วยวิทยาศาสตร์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ห้อง 651: รอยยิ้มสร้างสุข ห้อง 652: โครงการพี่สอนน้องในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงราย ห้อง 655: กิจกรรมสร้างรอยยิ้ม เสริมความสุข ห้อง 656: กิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ และจิตอาสา ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ห้อง 657: "รอยยิ้ม สร้างสุข ช่วยสอนการบ้านน้อง" และ "สร้างรอยยิ้ม สร้างสุขให้น้อง" ห้อง 662: กิจกรรม จิตอาสาตามกลุ่ม ห้อง 664: โครงการปันรักปักกระเป๋าเพื่อน้อง ห้อง 665: จิตอาสา ณ วัดปทุมวนาราม ห้อง 666: จิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรมหาวิหาร ห้อง 667: ทำความสะอาดและบำเพ็ญประโยชน์ในวัดและที่สาธารณะ
ตึก คุณหญิงหรั่ง กันตารัติ
ห้อง 812: จิตอาสา ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมและมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ห้อง 815: ทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม ห้อง 822: บริจาคของให้โรงพยาบาลสงฆ์ ห้อง 823: กวาดลานวัดปทุมวนาราม ห้อง 824: รอยยิ้ม สร้างสุข ห้อง 825: จิตอาสา ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ ฯ ห้อง 832: ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ณ บ้านบางแค ห้อง 834: ทำความสะอาดสวนป่าศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนาราม ห้อง 842: ทำความสะอาดลานวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ห้อง 843: เตรียมชุดไหว้พระวัดหัวลำโพง ห้อง 844: ทำความสะอาดบริเวณวัดปทุมวนาราม ห้อง 845: กิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดอภัยทายาราม ห้อง 846: บรรจุแผ่นทองคำเปลว ณ วัดหัวลำโพง
ตึก 9

ตึก 1
ตึก ศิลปะ
ห้อง 65: บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ห้อง 66: Full House อาสาสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ ห้อง 71: ทำความสะอาดอุโบสถและศาลา ณ วัดปทุมวนาราม ห้อง 72: บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหัวลำโพง ห้อง 73: ช่วยงานและทำความสะอาดวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ห้อง 74: กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามกลุ่ม ห้อง 75: โครงการสอนน้องคิดด้วยวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดบางสะพาน จังหวัดนครนายก ห้อง 76: บริจาคหนังสือมือสองให้นักเรียน ห้อง 77: จิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ห้อง 78: จิตอาสาตามกลุ่ม ห้อง 79: กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามกลุ่ม ห้อง 80: กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามกลุ่ม ห้อง 81: กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามกลุ่ม
ตึก 2
ตึก 3
ตึก 60 ปี
ตึก 72 พรรษา
ตึก 55 ปี
ห้อง 642: กิจกรรมสอนน้องทางไกลในชายแดนภาคเหนือ ห้อง 651: จิตอาสา ทำดอกไม้จันทน์ ณ หอประชุมศรีบูรพา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง 652: โครงการสอนน้องคิดด้วยวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ห้อง 654: ทำความสะอาดบริเวณวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ห้อง 655: จิตอาสา ณ วัดหัวลำโพง ห้อง 656: นำสิ่งของไปบริจาคให้มูลนิธิเด็กกำพร้า โรงพยาบาลราชินี ห้อง 657: บริจาคทรัพย์และสิ่งของจำเป็นให้เด็กที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ห้อง 661: กวาดลานวัดและพับดอกบัว ณ วัดปทุมวนาราม ห้อง 662: กิจกรรม บริจาคสมุดหนังสือให้กับเด็กยากไร้ในพื้นที่ชายแดนใต้ ห้อง 664: จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เเทนใจ ถวายพ่อ ห้อง 665: ทำความสะอาด ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ห้อง 666: ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ห้อง 667: ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่น้องๆ และบำเพ็ญประโยชน์ ณ เขตราชวิถี
ตึก คุณหญิงหรั่ง กันตารัติ
ห้อง 812: จิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรมหาวิหาร ห้อง 813: ทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม ห้อง 814: กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดปทุมวนาราม ห้อง 815: อาสาสมัครช่วยงานวัดปทุมวนาราม ห้อง 822: เก็บขยะรักษาความสะอาด ณ สวนลุมพินี ห้อง 823: จิตอาสา ณ วัดปทุมวนาราม ห้อง 824: อาสาสมัครประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้อง 825: จิตอาสา ณ วัดปทุมวนาราม ห้อง 832: ทำความสะอาดห้องเก็บของ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ห้อง 833: บริจาคของให้น้องที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ห้อง 834: ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ห้อง 835: กวาดลานวัด ณ วัดปทุมวนาราม ห้อง 842: จิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ห้อง 843: ทำความสะอาดลานวัดปทุมวนาราม ห้อง 844: ช่วยเหลือจัดชุดทองคำเปลว ณ วัดหัวลำโพง ห้อง 845: ทำความสะอาดลานวัด ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ห้อง 846: ทำความสะอาดห้องสมุดเด็กปฐมวัย ณ ห้องสมุดดรุณบรรณาลัย
ตึก 9
ห้อง 931: จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ห้อง 932: จิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ห้อง 933: กวาดลานวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ห้อง 934: จิตอาสา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล ห้อง 935: ส่งของช่วยเหลือทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้อง 936: ส่งของช่วยเหลือทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้อง 937: ทาสีโรงเรียน ณ โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ (เที้ยมอุปถัมภ์) ห้อง 941: บริจาคของให้มูลนิธิทางภาคเหนือ ห้อง 942: ทำความสะอาดวัดปทุมวนาราม ห้อง 943: จิตอาสา ณ วัดหัวลำโพง ห้อง 945: จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดปทุมวนาราม ห้อง 946: จิตอาสา ณ สนามหลวง ห้อง 947: ทำความสะอาดบริเวณภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ตึก 1
ตึก ศิลปะ
ตึก 2
ตึก 3
ตึก 60 ปี
ตึก 72 พรรษา
ตึก 55 ปี
ตึก คุณหญิงหรั่ง กันตารัติ
ตึก 9

ตึก 1
ตึก ศิลปะ
ตึก 2
ตึก 3
ตึก 60 ปี
ตึก 72 พรรษา
ตึก 55 ปี
ตึก คุณหญิงหรั่ง กันตารัติ
ห้อง 812: การบริจาคหนังสือมือสองให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ห้อง 813: ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ ห้อง 815: ปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนวัดมาบกรูด ห้อง 822: ทำจิตอาสาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ห้อง 823: ทำความสะอาดโรงเรียน ห้อง 824: ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ ห้อง 825: ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ ห้อง 832: ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ ห้อง 833: บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้อง 834: ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ ห้อง 835: ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ห้อง 842: ปลูกป่า ณ วัดบางกะเจ้า ห้อง 843: ปลูกป่าและปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ห้อง 844: ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน ห้อง 845: ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ห้อง 846: ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ
ตึก 9