arrow_back หน้าหลัก

ผู้นำเชียร์ (Cheerleader) ดูเว็บไซต์

ผู้นำเชียร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นตัวแทนกลุ่มนักเรียนที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและการฝึกซ้อม ซึ่งมีหน้าที่ในการนำเชียร์ในนามของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในงานต่างๆ และจะเป็นแกนกลางในการช่วยควบคุมให้ผู้นำเชียร์แต่ละคณะสีในงานต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยนักเรียนผู้เข้ามาทำหน้าที่นี้จะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนดี บุคลิกภาพสง่างาม มีความอดทนและความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติประวัติที่งดงาม

คณะผู้นำเชียร์


กิจกรรม

พิธีปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้นำเชียร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้แสดงในพิธีปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 ในบทเพลงประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา "ปิ่นหทัย" ร่วมกับคณะผู้นำเชียร์จากแต่ละคณะสี และในบทเพลงเทิดพระเกียรติ "ในหลวงของแผ่นดิน"

 

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อม

 


 

ปีการศึกษา 2559

 

พิธีปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้นำเชียร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้แสดงในพิธีปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 ในบทเพลงประจำสถาบัน "ปิ่นหทัย" ร่วมกับคณะผู้นำเชียร์จากแต่ละคณะสี และในบทเพลงเทิดพระเกียรติ "ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป"

 

79 ปีเตรียมอุดมศึกษา นิทรรศการวิชาการตามพระราชปณิธานรัชกาลที่9

วันที่ 12 มกราคม 2560 คณะผู้นำเชียร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน "79 ปีเตรียมอุดมศึกษา นิทรรศการวิชาการ ตามพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9" ในบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” 

 

กีฬาประเพณีเตรียมอุดมฯ-เตรียมทหาร ครั้งที่ 33

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะผู้นำเชียร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้แสดงในงานกีฬาประเพณีเตรียมอุดมฯ-เตรียมทหาร ครั้งที่ 33 เป็นการแสดงเพื่อร่วมขับร้องเพลงประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนเตรียมทหาร ในบทเพลง "ปิ่นหทัย" และ "จักรดาว"

 

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อม