arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 947


กิจกรรมทำความสะอาดลานวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วัดเป็นศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนที่จะมาปฏิบัติธรรม สร้างบุญกุศล แต่ในปัจจุบันวัดประสบปัญหาในเรื่องความสะอาดอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากผู้คนที่เข้ามาไม่รักษาความสะอาด หรือ บุคลากรในการทำความสะอาดไม่เพียงพอ ทำให้พื้นที่รอบๆวัดมีขยะและใบไม้กระจายอยู่มากมาย คณะนักเรียนห้อง 947 ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของความสะอาด จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยดูแลรักษาและทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อให้เกิดความสะอาดและ น่าอยู่สำหรับผู้คนที่จะเข้ามาใช้สถานที่ นอกจากนี้ยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถาน และช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทำความสะอาดวัดอีกด้วย