arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 937


กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ที่มาและความสำคัญ

            ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นสถานที่ที่สำคัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนที่จะมาปฏิบัติธรรม สร้างบุญกุศล แต่ในปัจจุบันเมื่อเราเดินเข้าวัดเราจะสังเกตวัดไม่สะอาดมีเศษขยะและใบไม้อยู่บริเวณรอบวัดเป็นจำนวนมาก สาเหตุเป็นเพราะผู้มีผู้ที่เข้ามาทำกิจกรรมทางศาสนาในวัดจำนวนมากในแต่ละวัน ภายในวัดมีต้นไม้จำนวนมาก ทำให้บางครั้งมีเศษขยะและใบไม้บริเวณโดยรอบ ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติธรรม และเป็นภาพที่ไม่พึงประสงค์       

นักเรียนห้อง 937 มีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและรักษาความสะอาดบริเวณในวัดให้มีความสะอาดเรียบร้อย พวกเราห้อง 937 จึงมีความคิดที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เพื่อให้เกิดภาพที่สวยงาม น่าอยู่สำหรับผู้คนที่จะเข้ามาใช้สถานที่ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.     เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีภายในห้อง

3.     เพื่อปลูกจิตสำนึกของการมีส่วนร่วม

4.     เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถาน

เวลาและสถานที่

วันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินงาน

จากการที่นักเรียนห้อง 937 ได้ไปทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 สรุปได้ว่า รอบๆบริเวณวัดมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น ไม่มีเศษขยะ เช่น ขวดน้ำพลาสติกหรือถุงพลาสติก ข้อผิดพลาดที่ควรแก้ไข คือ ควรมาทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์บ่อยกว่านี้ เพื่อให้วัดมีความสะอาดและน่ามองตลอดเวลา