arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 934


กิจกรรมทำความสะอาดลานวัด ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน วัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวมในชุมชน และวัดปทุมวนารามเป็นวัดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในเขตปทุมวัน ผู้คนจำนวนมากทั้งคนในพื้นที่และชาวต่างชาติให้ความสนใจในการเข้ามาทำบุญที่วัด เพราะวัดปทุมวนารามมีความร่มรื่นจากต้นไม้บริเวณวัดที่ให้ความสงบในใจกลางเมืองและเมื่อเข้าฤดูฝน ทำให้ใบไม้ร่วงลงมาจากต้นไม้ทำให้วัดดูสกปรก

          นักเรียนห้อง 934 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดลานวัด ณ วัดปทุมนารามราชวรวิหาร เพื่อให้วัดมีความร่มรื่นดังเดิมและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้มีจิตสำนึกและมีจิตสาธารณประโยชน์

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

2.       เพื่อปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและสร้างจิตสำนึกที่ดี

3.       เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาวัดในชุมชนให้สะอาด

เวลาและสถานที่

          วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร