arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 931


จิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ที่มาและความสำคัญ

          ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน วัดนั้นเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนของคนในชุมชนต่างๆ ซึ่งคนในชุมชนมาร่วมกันทำทำบุญ ปฏิบัติศาสนกิจดังเช่น การทำวิปัสสนากรรมฐานดังเช่นในวัดปทุมวนารามราชวรวิหารก็มีสถานที่ในการทำวิปัสสนาเช่นเดียวกัน โดยมักจะมีผู้คนมาเรื่อยๆ ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนหลังๆของวัด ส่วนใหญ่นั้นจะมีต้นไม้มากเพื่อให้มีบรรยากาศร่มเย็น

          เนื่องจากบางครั้งผู้มาปฏิบัติศาสนกิจก็มิได้สนใจสภาพแวดล้อมของวัดเท่าไรนักเนื่องจากในปัจจุบันทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเร่งรีบและพระสงฆ์อาจจะทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรอีกทั้งสถานที่ที่ไว้ใช้ในการวิปัสสนานั้นก็จะมีใบไม้ร่วงหล่นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 931 จึงมีความประสงค์ที่จะแบ่งเบาภาระของพระสงฆ์โดยการไปช่วยทำความสะอาดลานวัด

วัตถุประสงค์

เวลาและสถานที่

          ในช่วงเย็นของวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร