arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 834


บริจาคหนังสือมือสองแก่เด็กด้อยโอกาส

นักเรียนห้อง 834 ได้ร่วมกันรวบรวมหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แล้วเพื่อนำไปบริจาคผ่านทางไปรษณีย์ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส