arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 832


กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ที่มาและความสาคัญ
ในปัจจุบัน วัดปทุมวนาราม พระอารามหลวง เป็นพระอารามสาคัญใจกลางเมือง ที่มีพุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรม ทำบุญ อีกทั้งรวมตัวเพื่อพบปะสังสรรค์กันเป็นจานวนมาก ซึ่งเมื่อมีเศษใบไม้หล่นเป็นจานวนมาก ทำให้ภาพลักษณ์ รวมทั้งทางเดิน เป็นภาพที่ไม่น่ามอง
นักเรียนห้อง 832 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดปทุมนารามราชวรวิหาร เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสานึกที่ดีในการบารุงรักษาวัดให้คงอยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
2. เพื่อปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและสร้างจิตสานึกที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาวัดในชุมชนให้สะอาด

เวลาและสถานที่
วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนักเรียนห้อง 832 ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและสร้างจิตสานึกที่ดี เรียนรู้ความสามัคคีและความเสียสละ และดูแลรักษาวัดในชุมชนให้สะอาด

ภาพการทำกิจกรรม