arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 824


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ทางศาสนา

ที่มาและความสำคัญ

          ในปัจจุบัน วัดและโบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ยึดเหนี่ยวจิตใจคน และเป็นศูนย์รวมคนในชุมชนและคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน ซึ่งวัดนั้นเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาทำบุญร่วมกันและสร้างวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ส่วนโบสถ์นั้นก็เป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติและคนที่นับถือศาสนาคริสต์นั้นมา         สวดอวยพรร่วมกัน แต่สถานที่เหล่านี้มักพบปัญหาคือ ไม่สะอาด มักมีขยะหรือเศษใบไม้ที่ร่วงลงมาจากต้นไม้อยู่ประปรายบนพื้น แต่ไม่ค่อยมีคนคอยทำความสะอาดหรือเก็บกวาด พื้นที่รอบ ๆ ที่มีขยะและเศษไม้ทำให้ดูไม่รื่นตา

          พวกเราห้อง 824 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวและต้องการที่จะช่วยเหลือและปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงได้คิดจัดตั้งทำจิตอาสาขึ้นมา ณ วัดปทุมนารามราชวรวิหาร และโบสถ์เอาซิลีอุม เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการบำรุงรักษาสถานที่ทางศาสนาให้คงอยู่กับผู้คนต่อไป