arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 823


จิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
 
ที่มาและความสำคัญ

          วัดเป็นสถานที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นศูนย์รวมและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่มาทำบุญร่วมกันและสร้างวัฒนธรรมอันดีงามทางพุทธศาสนา แต่ปัญหาที่พบเห็นมากคือ วัดไม่สะอาดงดงาม เนื่องจากมีคนเข้ามาทำบุญมาก แต่ไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด เนื่องจากมักง่าย คำนึงถึงความสะดวกสบายของตัวเองเป็นหลัก และ ขาดจิตสำนึกที่ดี ทำให้พื้นที่บริเวณรอบๆวัดเต็มไปด้วยขยะและใบไม้ ดูไม่รื่นหูรื่นตา   

          นักเรียนห้อง 823 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดปทุมนารามราชวรวิหาร โดยการกวาดลานวัดที่มีขยะและเศษใบไม้ ที่ถ้าหากไม่กวาดทิ้งอาจก่อให้เกิดมลภาวะได้ และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนที่มาสวดมนต์ไหว้พระในตอนเย็น โดยการจัดที่นั่ง และเตรียมหนังสือสวดมนต์เตรียมไว้ให้ เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาวัดในชุมชนให้สะอาด ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ และให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการบำรุงรักษาวัดให้คงอยู่ต่อไป  

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

   2. เพื่อปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและสร้างจิตสำนึกที่ดี

   3. เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาวัดในชุมชนให้สะอาด

   4.ได้ใกล้ชิดสถานที่อันบริสุทธิ์คือวัดอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทำให้เกิดความสงบในจิตใจ

 เวลาและสถานที่

   วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ บริเวณวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

 สรุปผลการดำเนินงาน

  การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้ทำความสะอาดภายในวัด ทุกคนมีความสำรวมกายสำรวมใจ  และมีความสามัคคีในการทำงาน