arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 815


ทำความสะอาดบริเวณวัดและลานวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ในโอกาสที่พวกเรา นักเรียนระดับชั้นม.4 ห้อง 815 ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งนี้เป็นปีแรก จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดปทุมวนารามราชวรวิหารขึ้น โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2วัน คือวันแรกทำความสะอาดบริเวณหน้าวัด และวันที่สองในลานวัด เพื่อเป็นการได้บุญกุศลและเป็นการแสดงความมีจิตอาสา สมกับที่เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรีบมอุดมศึกษาอีกด้วย