arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 80


กิจกรรมสอนหนังสือน้อง บ้านพักคนตาบอด

ที่มาและความสำคัญ

          การศึกษาเป็นสิ่งที่พัฒนาคน ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด ความอ่าน หรือ โอกาสด้านหน้าที่การทำงานก็ดี การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ที่ทุกคนในสังคมต้องได้รับร่วมกัน แต่ทว่ายังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ด้อยโอกาสมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งก็คือคนตาบอดที่ไม่สามารถเรียนหนังสือด้วยวิธีปกติได้ โดยการเรียนของพวกเขาต้องอาศัยทักษะการฟังและการสัมผัส ซึ่งแบบเรียนทั่วไปไม่สามารถตอบโจทย์ได้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา สอนหนังสือน้องๆ คนตาบอดขึ้น

          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 80 เห็นเป็นโอกาสอันดี ที่จะได้ช่วยน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ และได้ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถที่ได้จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นการทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้งไปในตัว และได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ซึ่งนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่วัดหัวลำโพงและสภากาชาดไทยอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.          เพื่อให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

2.          เพื่อปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและสร้างจิตสำนึกที่ดี

เวลาและสถานที่

              ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561

สถานที่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วัดหัวลำโพง  และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ: นักเรียนห้อง 80
1) ขั้นการวางแผน

2) ขั้นดำเนินการ

3) ขั้นการสรุปและประเมินผล

สรุปผลการดำเนินงาน

            กิจกรรมจิตอาสา ที่สถานที่ต่างๆ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนักเรียนห้อง 80 ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและสร้างจิตสำนึกที่ดี เรียนรู้ความสามัคคีและความเสียสละ และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม