arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 73


กิจกรรมจิตอาสาช่วยรักษาความสะอาด

ที่มาและความสําคัญ

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เป็นการปลูกฝังนิสัยความมีน้ําใจและการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมด้วยการคํานึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมและชุมชนควบคู่กันไปกับการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างและพัฒนาโรงเรียนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน พัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น การทําประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นของตนเองรวมไปถึงปลูกฝังให้นักเรียนรักบ้านเกิดของตนอีกด้วย

ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตอาสารู้จักการทําประโยชน์เพื่อผู้อนื่ และสังคม ดังน้ันคณะผู้จัดทําจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพราะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งอยู่ในชุมชน และอยู่ใกล้เคียงกับวัดปทุมวนาราม การดูแลช่วยเหลือ ทําประโยชน์ให้กับชุมชนจึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนมีความมั่นคง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของตนเองคุณค่าของผู้อื่นและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและสร้างพฤติกรรมที่ดีในการช่วยเหลือสังคม
4. เพื่อให้นักเรียนในห้องเรียนมคี วามสามัคคีกันรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน

เวลาและสถานที่

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ วัดปทุมวนาราม