arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 71


พาน้องสานฝันกับหนังสือ

การศึกษานั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชาติไทยให้ก้าวไกล สื่อการเรียนการสอนนั้นก็คงจะหนีไม่พ้น “หนังสือ” ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับจุดเริ่มต้นของการศึกษา การมอบหนังสือนอกจากเป็นการมอบความรู้ แต่ยังเป็นการมอบแรงบันดาลใจและอาจเป็นตัวจุดประกายความฝันและจินตนาการให้กับผู้อ่านอีกด้วย โดยทางผู้จัดทำเล็งเห็นว่ายังมีเด็กมากมายที่ยังขาดแคลนหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือเพื่อการศึกษาหรือเพื่อความเพลิดเพลิน ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้นำหนังสือที่ไม่ได้ใช้มาซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดและนำมาทำความสะอาดก่อนที่จะนำไปบริจาคให้เด็กและน้อง ๆ ที่ขาดโอกาส

วัตถุประสงค์

1. เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและสร้างเสริมจินตนาการให้กับน้อง ๆ ที่ขาดโอกาส

2. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

3. ปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างเสริมการทำจิตสาธารณะ

4. สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เวลาและสถานที่

- ห้องเรียน 71 วันจันทร์ที่ 3 และวันอังคารที่ 4 กันยายน  พ.ศ. 2561 ช่วงเวลาเช้า พักกลางวันและหลังเลิกเรียน

- สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้โครงการ MRT สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้ วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561