arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 666


จิตอาสาช่วยเหลือและบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ด้อยโอกาส 4 สถานที่

ที่มาและความสำคัญ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนในลักษณะอาสาสมัครรู้สึกอยากเข้ามีส่วนในการช่วยเหลือเพื่อทำประโยชน์ต่อชุมชน

สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้รู้จักความรับผิดชอบ ความเสียสละและมีจิตสาธารณะทำให้ชุมชน สังคม ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทน

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ทางหนึ่ง
  2.  เพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีส่วนร่วมในการแบ่งปันด้วยการบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของ ให้เป็นประโยชน์แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ต้องการ
  3.  เสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นหมู่คณะ
  4.  เพื่อให้เป็นการรู้จักการให้ การแบ่งปันและมีเมตตาต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นการสร้างจริยธรรมในใจที่ดี โดยไม่ต้องบังคับ

เวลาและสถานที่

วันที่ 2 กันยายน 2561 ที่โบสถ์อารามคาร์เเมลและสำนักงานสถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี

วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่มูลนิธิสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 7 กันยายน 2561 ที่มูลนิธิกระจกเงา