arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 665


ทำความสะอาดลานวัดปทุมวนารามราชวรวริวหาร

ที่มาและความสำคัญ

          สังคมไทยในปัจจุบัน ผู้คนไม่ค่อยเห็นค่าในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากนัก พวกเราคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น ในกรณีนี้คือ การกวาดลานวัดเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของเยาวชนไทยให้รู้จักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อเป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

2.       เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.       เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในห้องเรียน

เวลาและสถานที่

16.00-18.00 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 และ 16.00-18.00 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1)      ขั้นการวางแผน

-       วางแผนด้านสถานที่แทำ
3 ชั่วโมง
นักเรียนห้อง 665
2)      ขั้นดำเนินการ

-      ลงมือกวาดลานวัด ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร.
4 ชั่วโมง
นักเรียนห้อง 665
3)      ขั้นการสรุปและประเมินผล

 -  ได้รู้จักและลงมือทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
3 ชั่วโมง
นักเรียนห้อง 665
สรุปผลการดำเนินงาน

          กิจกรรมในครั้งได้ส่งเสริมให้ทุกคนในห้องมีความตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การมีจิตอาสา และพวกเรายังสามารถนำสิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้อีกด้วย