arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 661


กิจกรรมแบ่งปันของให้น้องบ้านเด็กหญิงราชวิถี

ที่มาและความสำคัญ

        สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี รับเด็กโดยตรงจากหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือหน่วยงานอื่นเข้าไว้ในความอุปการะ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคม ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต โดยครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมจนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยในปัจจุบันมีเด็กพักอาศัยอยู่มากกว่า 400 คน บางครั้งจึงเกิดปัญหาขาดแคลนอาหาร หรือข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ

        ดังนั้นนักเรียนห้อง 661 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กในสถานสงเคราะห์ และการช่วยเหลือผู้อื่น จึงได้ไปบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เช่น นม เครื่องเขียน ตุ๊กตา และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีความเสียสละแก่ผู้ด้อยโอกาส 

2.เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่นักเรียน

3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

4.เพื่อให้รักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

สรุปผลการดำเนินงาน

นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการนำสิ่งของมาบริจาคเป็นอย่างดี การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี นักเรียนได้รู้จักการช่วยเหลือ และการแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่น