arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 654


กิจกรรมสอนน้องคิดด้วยวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสว ประชาอุทิศ)

ตามที่โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสว ประชาอุทิศ) จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นสามัญ (O-NET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบจากผลคะแนนของโรงเรียนอื่น ๆ  ในเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

          โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมสอนน้องคิดด้วยวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสว ประชาอุทิศ) ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น และเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้มากขึ้น