arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 65


บริจาคกระดาษและปฏิทินเพื่อผู้พิการทางสายตา

ที่มาและความสำคัญ

              ในปัจจุบัน มีผู้พิการทางสายตาเพิ่มขึ้นมากมาย และมีความต้องการใช้กระดาษในการทำอักษรเบรลล์เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสรับความรู้ต่างๆจากการสัมผัสอักษรเบรลล์ ซึ่งต้องใช้กระดาษที่มีขนาดหนาเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะผลิตอักษรเบรลล์ให้เพียงพอต่อผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ

              นักเรียนห้อง 65 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนกระดาษสำหรับทำอักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคกระดาษและปฏิทินเพื่อผู้พิการทางสายตา เพื่อนำกระดาษปฏิทินเก่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกระดาษสำหรับทำอักษรเบรลล์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

2.เพื่อปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ และสร้างจิตสำนึกช่วยเหลือผู้อื่น

3.เพื่อนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

เวลาและสถานที่

              วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์