arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 642


กิจกรรมบริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

ในปีการศึกษา 2561 นี้เป็นปีการศึกษาแรกของพวกเรานักเรียนห้อง 642 โดยในภาคเรียนที่ 1 ของมัธยมศึกษาปีที่ 4 นั้นบทที่ 4 ของวิชาศีลธรรม จริยธรรม 1 คือ ปัญหาสังคมไทย จากการศึกษาบทนี้ และจากที่ได้รับฟังจากการสอนของคุณครู พวกเราได้เล็งเห็นว่าในประเทศไทยของเรานั้น ยังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมมากมาย เช่น ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ความไม่พร้อมของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูบุตร การขาดการเตรียมพร้อมก่อนการศึกษา เป็นต้น พวกเราในฐานะของกลุ่มบุคคลที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จึงหาแนวทางวิธีในการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเหล่านั้น จากการค้นคว้าต่อมาจึงพบมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ พวกเรา นักเรียนห้อง 642 จึงได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือ โดยการบริจาคนม และอาหาร ผ่านทางมูลนิธิดังกล่าว