arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 436


ทำความสะอาดทางเดินเท้า และทางวิ่งที่สวนวชิรเบญจทัศ

ที่มาและความสำคัญ

สวนวชิรเบญจทัศ หรือ สวนรถไฟ เป็นสถานที่สาธารณะซึ่งคนเมืองทุกเพศ ทุกวัยสามารถมา ออกกำลังกาย ผ่อนคลาย หรือ ทำกิจกรรมอื่นๆ แต่การที่มีผู้คนมาทำกิจกรรมในสวนรถไฟจำนวนมากทำให้เกิดขยะ ร่วมกับ ต้นไม้ในสวนซึ่งมีใบไม้ร่วงจำนวนมากทำให้สวนมีทัศนียภาพเสื่อมลง ดังนั้นนักเรียนห้อง 436 จึงร่วมกันทำความสะอาดทางเดินเท้า และ ทางวิ่ง ที่สวนวชิรเบญจทัศ

วัตถุประสงค์

1 .เพื่อให้นักเรียนได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันมีจิตอาสาร่วมสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม

2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน

4.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่นักเรียน

5. ให้นักเรียนมีความเสียสละ

สถานที่

สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

วันและเวลา

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา รอบที่ 1 (7.00 น.) รอบที่ 2 (11.00 น.)