arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 345


กิจกรรมบริจาค หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และเสื้อผ้าให้แก่น้องๆบนดอยใน จ.เชียงใหม่

ที่มาและความสำคัญ

          เนื่องจากในปัจจุบัน ความเจริญยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางส่วนของพื้นที่ ทำให้มีพื้นที่บางบริเวณที่ความเจริญยังไม่สามารถเข้าถึงได้  รวมทั้งช่องว่างทางเศรษฐกิจที่มีขนาดเพิ่มขึ้นทำให้หลายๆพื้นที่ยังประสบกับความขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ หนังสือ และ เสื้อผ้า หนึ่งในสถานที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ คือ บนดอยใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่  น้องๆขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และหนังสือ ที่จำเป็นต่อการศึกษา รวมทั้งขาดแคลนเสื้อผ้าซึ่งถือเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต

          ห้อง 345 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องการที่จะช่วยเหลือให้กับน้องๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น จึงได้จัดกิจกรรมบริจาค หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และเสื้อผ้าให้แก่น้องๆบนดอยใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยส่งผ่านไปรษณีย์

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

2.       เพื่อปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ

3.       เพื่อช่วยเหลือน้องๆที่ขาดแคลนสิ่งของ บนดอยที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เวลาและสถานที่

    วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ หมู่บ้านชาวฟ้า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (ส่งผ่านไปรษณีย์) และ ห้อง345