arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 344


โครงการส่งต่อความรู้เปิดโลกหนังสือสู่โลกอนาคต

เนื่องจากทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้สนับสนุนให้นักเรียนฝึกความเป็นผู้มีจิตอาสาต่อสาธารณะ ทางนักเรียนห้อง 344 ได้มุ่งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจและสติปัญญาของตัวบุคคลให้เป็นบุคลากรที่ดีในอนาคต เพราะฉะนั้นพวกเราจึงเลือกที่จะบริจาคหนังสือมือสองผ่านองค์กรเพื่อเด็กด้อยโอกาสโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้เด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึงที่สุด นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแล้ว การนำหนังสือเก่ามาบริจาคยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย เพราะฉะนั้นพวกเรา นักเรียนห้อง 344 จึงเห็นสมควรที่จะมอบหนังสือเก่าเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้บุคลากรแห่งอนาคตของพวกเราต่อไป
โดยวัตถุประสงค์มีดังนี้ :
1.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ในตัวนักเรียน
2.เรียนรู้ที่จะนำของที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ให้บุคคลภายนอก