arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 334


กิจกรรมบำรุงรักษาสถานที่สำคัญ

กิจกรรมบำรุงรักษาสถานที่สำคัญ

          ในปัจจุบันมีสถานที่สำคัญหลายที่ที่ถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับความใส่ใจ บางครั้งก็มีบุคคลมักง่าย สร้างขยะ ทำลายสถานที่ ทำให้เสียหาย หมดความสวยงาม และยังทำลายบรรยากาศ ห้อง 334 ของพวกเราจึงได้ปรึกษากัน และตัดสินใจที่จะทำกิจกรรมบำรุงรักษาสถานที่สำคัญ เนื่องจากการที่สถานที่สำคัญไม่ได้มีแค่ที่เดียว พวกเราจึงแบ่งกันออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อไปดูแลสถานที่ต่างๆ ให้มีความสวยงาม สมบูรณ์เหมือนเดิม

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อบำรุงรักษาสถานที่สำคัญให้มีความสวยงาม

2.       เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่จะดูแลสถานที่สาธารณะ

3.       เพื่อให้รู้ถึงความสำคัญของการดูแลสถานที่สาธารณะให้สะอาด ดี และสวยงาม

4.       เพื่อให้รู้วิธีการทำงานเป็นทีม การวางแผนการทำงาน

เวลาและสถานที่

วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561

สรุปผลการดำเนินงาน

          จากการดำเนินงานทำจิตอาสา บำรุงสถานที่สำคัญในครั้งนี้ ทำให้พวกเราได้มีสำนึกในการทำจิตอาสาที่มากขึ้น มีความรู้สึกที่ทำให้เราอยากจะทำสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเล็กๆน้อยๆ หรือการเข้าไปทำความสะอาดสถานที่จนสะอาดสวยงาม แต่ละสถานที่ เมื่อพวกเราไปดำเนินงานแล้วก็มีความสวยงาม น่าไปชมมากขึ้น ทั้งยังฝึกการทำงานเป็นทีม ด้านการวางแผน แบ่งกลุ่มไปทำอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามัคคีกันมากขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้