arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 29


ยี่สิบเก้าร่วมใจ ช่วยเหลือสังคม

ที่มาและความสำคัญ

     เนื่องจากทางเรา บุคคลากรมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ทำให้เราแยกกันไปเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. มูลนิธิคนตาบอด  2. สภากาชาด

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ด้อยโอกาส

2.   เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของเพื่อนมนุษย์

3.   เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

4.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

Caption

 

 

 

 

Caption
Caption