arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 28


ปันน้ำใจ สร้างสุขให้เด็กกำพร้า

ที่มาและความสำคัญ

                ในปัจจุบันสังคมของเรามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งหรือเด็กกำพร้านับเป็นอีกหนึ่งปัญหาของสังคมไทยที่ควรจะได้รับการแก้ไข โดยจากการสืบค้นพบว่า ประเทศไทยมีจำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยสาเหตุหลักมาจากความไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ของมารดา เด็กกลุ่มนี้จึงถูกส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์ที่ต่างๆ เพื่อรับความช่วยเหลือในหลายๆด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น ซึ่งสถานสงเคราะห์จะไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้ หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ และการสนับสนุนจากคนในสังคม ดังนั้น สมาชิกจึงได้เลือกที่จะไปบริจาคสิ่งของต่างๆที่จำเป็นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะสามารถเป็นอนาคตของชาติ และเปความหวังที่จะช่วยพัฒนาสังคมต่อไปได้ หากได้รับการปลูกฝัง และการดูแลที่ดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กๆ ที่เราไปช่วยเหลือมีความสุข และได้นำสิ่งของทีเราบริจาคอาทิปากกา ดินสอ สมุด ไปใช้จนเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ได้

2. แบ่งเบาค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย เนื่องจากทางสมาคมมีเด็กจำนวนไม่น้อย และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกด้านในการดำรงชีวิต

3. พวกเรามีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้ และได้มอบรอยยิ้มให้เด็กๆ

4. พวกเราได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการมอบความสุขให้ผู้อื่น

5. การทำความดีครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นเห็นแล้วอยากปฏิบัติตาม เพราะนอกจากจะทำให้ผู้อื่นมีความสุขแล้ว ตัวของผู้ให้เองก็มีความสุขเช่นกัน