arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 278


จิตอาสาทำความสะอาด ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ที่มาและความสำคัญ

        พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยซึ่งได้มีการสร้างศาสนสถานหรือวัดมากมายหลายแห่ง ซึ่งในแต่ละแห่งล้วนมีความสวยงามแตกต่างกันไป หากแต่มีปัญหาที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขโดยด่วนนั่นก็คือ ความสะอาด ที่สร้างความน่ารังเกียจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยี่ยมชม

        ในฐานะนักเรียนที่ดีของชาติ และนักเรียนห้อง 278 จึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหารขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและประโยชน์แก่สังคม