arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 228


จิตอาสา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

ในปัจจุบันมีผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งการพิการทางสายตาได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการทำงาน การประกอบกิจวัตรประจำวัน การทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเรียนสำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในเรื่องการทบทวนเนื้อหาบทเรียน รวมถึงการทำการบ้านที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องใช้ความพยายามและเวลามากกว่านักเรียนทั่วไป

          นักเรียนห้อง 228  ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและต้องการที่จะช่วยเหลือน้องๆนักเรียนผู้พิการทางสายตาเหล่านี้ให้สามารถเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์