arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 224


224 จิตอาสาสร้างสุขเพื่อสังคม

เนื่องจากในสังคมของเราต้องการบุคคลผู้มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละทั้งกำลังกายและใจในการช่วยเหลือผู้อื่น
นักเรียนห้อง 224 จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เป็นแรงบันดาลใจให้จัดกิจกรรม "224 จิตอาสาสร้างสุขเพื่อสังคม" ขึ้นมา โดยได้แบ่งนักเรียนในห้องเป็น 3 กลุ่ม
เพื่อไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ณ สถานที่ต่าง ๆ โดยสถานที่ที่เลือกไปมีความเกี่ยวพันกับการใช้ชีวิตโดยยึดหลัก "ความรู้คู่คุณธรรม"

ในด้านความรู้ สถานที่อันเป็นปัญญาแห่งประชาชนคือห้องสมุด นักเรียนกลุ่มที่ 1 เลือกทำกิจกรรมที่ห้องสมุดหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการติดสติกเกอร์ชื่อผู้บริจาคหนังสือแก่ห้องสมุดที่ปกในของหนังสือ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนผู้ทำความดี
ส่วนนักเรียนกลุ่มที่ 2 เลือกทำกิจกรรมที่หอสมุดแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการช่วยทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ และช่วยจัดเรียงวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ห้องสมุดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการแบ่งเบาภาระงานของบรรณารักษ์

ในด้านคุณธรรม ศาสนาพุทธเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญยิ่ง นักเรียนกลุ่มที่ 3 จึงเลือกทำกิจกรรมที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โดยการทำความสะอาดลานวัด เพื่อให้วัดเป็นสถานที่อันร่มรื่น เป็นสถานที่ปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามให้แก่คนในสังคม