arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 156


จิตอาสา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ที่มาและความสำคัญ

  การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญต่อความรู้ที่ใช้ประกอบอาชีพในอนาคต และผู้พิการทางสายตาอาจมีอุปสรรคในการทำบางสิ่งบางอย่างที่คนทั่ว ๆ ไปทำ เช่น การเขียนหนังสือ เป็นต้น สิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ คือ การช่วยในสิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือได้

  นักเรียนห้อง 156 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและต้องการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกท่ีดีในการช่วยเหลือผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 1.เพื่อให้นักเรียนฝึกความสามัคคีในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 2.เพื่อปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและสร้างจิตสำนึกที่ดี
 3.เพื่อช่วยลดภาระงานและเสริมสร้างความรู้ให้ผู้พิการทางสายตามากยิ่งขึ้น