arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 155


การไปสอนการบ้านน้องๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา

ที่มาและความสำคัญ
คนเราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาในที่ที่แตกต่างกัน ล้วนเกิดมาในครอบครัวที่แตกต่างกัน ซึ่งเรานั้นได้เกิดมาได้มีร่างกายครบ 32 ประการ ซึ่งเป็นเรื่องที่โชคดีอย่างคน แต่ก็มีบุคคลส่วนหนึ่งที่เกิดมาอาจจะไม่ได้มีร่างกายครบ 32 ประการเช่นพวกเรา โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีอวัยวะส่วนที่สำคัญในการทำให้เรามองเห็น ซึ่งก็คือดวงตาของเรานั้นเอง
นักเรียนห้อง 155 ได้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำกิจกรรมการทำไปสอนการบ้านให้แก่น้องๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตา ซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถมองเห็นเหมือนพวกเรา แต่ว่าพวกเราก็สามารถที่จะไปช่วยเติมเต็มให้เขาได้ โดยช่วยไปเป็นเสมือนดวงตาให้แก่พวกเขาได้ ซึ่งการที่ไปช่วยพวกน้องๆเขานั้น ไม่ใช่แค่น้องๆได้ประโยชน์เท่านั้น แต่พวกเราที่ไปทำก็ได้ประโยชน์เองด้วย เพราะว่าการที่เราไปเห็นแบบนี้จะทำให้เรารู้ว่าเราเกิดมาโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดมาครบ 32 ประการ ซึ่งยังมีคนอีกส่วนหนึ่งที่เขาอยากเกิดมาครบ 32 ประการ แต่ว่าเขาก็ไม่มีโอกาสนั้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการไปช่วยสอนน้องๆ ทำการบ้าน
2. เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม
3. เพื่อเป็นการทำบุญ
4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนในห้อง
เวลาและสถานที่
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00-19.00 น. และวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ที่ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สรุปผลการดำเนินงาน
นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอีกทั้งยังได้เรียนรู้การทำงานกันด้วยความสามัคคีและความเสียสละ สร้างความสนิทสนมกันมากขึ้น การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้เนื่องด้วยความร่วมมือกันของนักเรียนสมาชิกในห้อง อาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนรวม