arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 144


กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดหัวลำโพง

 

 

ที่มาและความสำคัญ

          วัดเป็นสถานที่สำคัญที่ไม่เพียงแต่ให้ผู้คนมาทำบุญและปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนได้มาพบปะกัน เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนอีกด้วย และเนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากมารวมกัน จึงมักมีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ เช่น วัดมีภาระงานมากแต่มีผู้ดูแลไม่เพียงพอ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาทำบุญได้ และมีความสกปรกเนื่องจากขาดการทำความสะอาด เป็นต้น

          นักเรียนห้อง 144 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและต้องการเข้ามาช่วยเหลือภาวะงานของวัด จึงได้จัดกิจรรมจิตอาสา ณ วัดหัวลำโพง เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการบำรุงรักษาวัดให้เป็นสถานที่สำคัญของชาวไทยคงอยู่ต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

2.       เพื่อปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและสร้างจิตสำนึกที่ดี

3.       เพื่อส่งเสริมการดูแลวัดในพระพุทธสาสนาให้คงอยู่ต่อไป

 

 

เวลาและสถานที่

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ วัดหัวลำโพง

 

สรุปผลการดำเนินงาน

         นักเรียนห้อง 144 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี กิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียนได้ลงมือทำคือ กวาดพื้นในบริเวณห้องใต้โบสถ์และจัดแบ่งทองคำเปลวเป็นชุด เพื่อความสะดวกแก่ผู้มาทำบุญ ซึ่งทั้งหมดดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย