arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 126


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามกลุ่ม

ที่มาและความสำคัญ

          ในปัจจุบันสังคมไทยยังต้องการการพัฒนาในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมทางการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน พุทธศาสนสถานต่างๆก็ยังต้องการความร่วมแรงร่วมใจจากพุทธศาสนิกชน และในหลายๆพื้นที่ยังขาดแคลนทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมถึงมูลนิธิช่วยเหลือสังคมต่างๆยังต้องการการช่วยเหลือจากประชาชนทั่วไป เพราะหากยกให้เป็นภาระของมูลนิธิอย่างเดียวก็ไม่อาจจะดูแลและช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนได้

          นักเรียนห้อง 126 จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และปฏิบัติหน้าที่โดยแบ่งหน้าที่ให้แต่ละกลุ่มได้ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ได้ไม่มากก็น้อย