arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 125


กิจกรรมเพื่อสังคมและสุขภาพที่ดี

ที่มาและความสำคัญ

          จากการได้สังเกตผ่านสิ่งรอบตัวหรือสื่อต่างๆนั้น ปัจจุบันนี้ในสังคมนั้นยังมีความบกพร่องในหลายด้าน  ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการบกพร่องนั้น  ส่วนใหญ่เกิดมาจากการที่มีบุคคลด้อยโอกาสยังไม่ได้รับโอกาสอีกมาก  อีกทั้งมูลนิธิหรือศูนย์ที่ตั้งไว้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นับวันยิ่งที่จะไม่พอกับปริมาณของผู้ด้อยโอกาสที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  และอีกด้านหนึ่งคือด้านสุขภาพซึ่งในช่วงหลังมีผู้ป่วยด้วยการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานมากขึ้น  อีกทั้งบางส่วนยังไม่รู้จักการดูแลตัวเองที่ถูกต้อง

            ทางห้องเราเล็งเห็นจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือในด้านสังคมและช่วยเหลือและแนะนำในการดูแลสุขภาพ

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม

2.      เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์และช่วยเหลือสังคม

3.      เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ทำตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

เวลาและสถานที่

     1. สนามบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันที่3 กรกฎาคมถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา15.00น.-16.30น.

     2. วัดหัวลำโพง วันที่8-9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-14.30

     3. รอบนอกพื้นที่โรงเรียน และในสยาม ตั้งแต่ 6-20 สิงหาคม

     4.มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่19สิงหาคม 2561 เวลา13.00-14.30น.

 

 

ภาพการทำกิจกรรม