arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 947


การบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดหัวลำโพง

 

นักเรียนห้อง 947  ได้ไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดหัวลำโพง เนื่องจากวัดนี้ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางเมือง และเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนละแวกนั้น ซึ่งวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 จึงมีชื่อเสียงในเรื่องของความเก่าแก่ ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ เป็นโบราณสถานที่น่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก 

ในการนี้ นักเรียนห้อง 947 เล็งเห็นว่าการที่วัดต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก จะมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำมาก จึงเข้าไปทำจิตอาสาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของทางวัด ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายคือ การแยกทองคำเปลว

แม้การแยกทองคำเปลวจะเป็นกิจกรรมที่ดูทำได้ง่าย แต่ในความจริงนั้น ซองทองคำเปลวต้องถูกใช้เยอะมากในแต่ละวัน จำนวนของซองทองคำเปลวที่มากจึงต้องการกำลังคนที่มาก  ดังนั้นการทำจิตอาสาของนักเรียนห้อง 947 ได้แบ่งเบาภาระงานของวัดไปได้เป็นอย่างมาก