arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 946


ทำความสะอาดลานวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

        เนื่องจากวัดส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งที่สามารถทำกิจกรรมจิตรอาสาซึ่งเป็นการดีเพราะเด็กๆสมัยนี้ส่วนมากมักจะไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวาอาจจะเป็นเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทำเพียงแค่การเข้าวัดไปทำบุญแต่ถ้าหากวัดมีกิจกรรมที่หลากหลายให้ปฏิบัติจิตรอาสาโดยหวังว่าจะช่วยทำให้จิตใจบริษุทธิ์ จิตใจสงบ เป็นสมาธิ ก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กอยากเข้าวัดมากขึ้น

        ด้วยนักเรียนห้อง 946 มีความประสงค์ที่จะไปทำกิจกรรมจิตรอาสา กวาดลานวัดปทุมวนารามราชวรวหาร เพื่อต้องการทำความดี ช่วยเหลือสาธารณะ ช่วยสร้างลักษณะนิสัยช่วยเหลือสังคม              ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและเพื่อสะสมแต้มบุญ