arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 943


จิตอาสา ณ วัดหัวลำโพง

ที่มาเเละความสำคัญ

          นักเรียนห้อง 943 ได้ไปบำเพ็ญจิตอาสา ณ วัดหัวลำโพงในวันที่ 26 ม.ค. พ.ศ.2561 เนื่องจากได้เล็งเห็นว่า วัดหัวลำโพงเป็นวัดอารามหลวงเเห่งหนึ่งอยู่เเถวๆสามย่าน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมากมายทั้งในเวลากลางวันเเละกลางคืน ทางวัดจึงจำเป็นต้องรับการเยี่ยมชมเเละการบำเพ็ญบุญกุศลทั้งจากนักท่องเที่ยวเเละตัวคนไทยเองเเละจะยิ่งมากหากเป็นวันทางพระพุทธศาสนาผู้คนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ นักเรียนห้อง 943 จึงเล็งเห็นว่า ทางวัดน่าจะจัดเตรียมเครื่องสักการะบูชาทางพระพุทธศาสนาไว้ ไม่เพียงพอ

          จากการที่นักเรียนห้อง 943 ได้สังเกตเห็นปัญหาดังกล่าวและต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ดีขึ้นนี้ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสา ช่วยกันจัดเตรียมแผ่นทองคำเปลวเพื่อให้สะดวกในการแจกจ่ายให้ศาสนิกชน ณ วัดหัวลำโพงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสที่ดีในการร่วมกันทำความดี ปฏิบัติตามหน้าที่ชาวพุทธอันเป็นตัวอย่างแก่พุทธศาสนิกชน และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อพระพุทธศาสนาอีกด้วย