arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 941


รอยยิ้มสร้างสุข

 

สร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ซอยแดงบุหงา

      ซอยแดงบุหงา เป็นซอยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าพญาไท ซึ่งไม่ได้ห่างไกลจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเลย แต่เด็กในซอยนั้นกลับมีชีวิตที่แตกต่างกับพวกเราอย่างมาก เนื่องด้วยเหตุปัจจัยหลายประการไม่ว่่าจะด้วยฐานะ ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม และที่พวกเราคิดว่าสำคัญที่สุดคือพ่อแม่ หรือผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้ ต้องทำงานทั้งวันเพื่อหาเลี้ยงชีพ ทำให้ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่พวกเขาอย่างที่ควรจะเป็น พวกเราจึงมีความคิดที่จะไปสร้างความสุข และทำให้พวกเขามีรอยยิ้มโดยการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้อง ๆ และนำอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด เครื่องเขียนต่าง ๆ ไปแจกให้กับน้อง ๆ

 

สร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า

      สื่อการเรียนรู้ถือเป็นตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือนำความรู้ ในลักษณะต่าง ๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้เข้าใจ ในปัจจุบันนี้มีเด็กจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้เรียน เขียน อ่าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม แต่เด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันหน้า คณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงประโยชน์ในข้อนี้ จึงได้รวมกลุ่มกันสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้บนผืนผ้าที่จะส่งต่อไปยังน้อง ๆ ได้เพิ่มโอกาสการเรียนรู้มากขึ้น