arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 937


เติมรอยยิ้มให้น้อง ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ในปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากที่อยู่ในสภาพที่สมควรได้รับการสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นขาดผู้อุปการะ ครอบครัวยากจน หรือบิดามารดาต้องโทษ ซึ่งเด็กหญิงที่ตกอยู่ในสภาพดังกล่าวบางส่วนได้เข้ามาอยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยจะได้รับทั้งการสงเคราะห์ การศึกษา และการคุ้มครองสวัสดิภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปเด็กในการอุการะก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายและปัจจัยต่างๆก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินหรือสิ่งของที่จำเป็นก็ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคม