arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 935


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามกลุ่ม

 

เนื่องด้วยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้มอบหมายให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 935 ไปปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ “รอยยิ้ม สร้างสุข” โดยให้นักเรียนห้อง 935 จำนวน 35 คน แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม 18 คนและ 17 คนตามลำดับ

กลุ่มที่ 1 – กวาดลานวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อดูแลรักษาความสะอาดในศาสนสถานสำคัญในบริเวณโรงเรียน

2.      เพื่อทำให้จิตใจสงบ

 

 

กลุ่มที่ 2 – สอนการบ้านผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขกลับคืนสู่สังคม

2.       เพื่อฝึกฝนการทำงานในสังคมโลกภายนอก

3.       เพื่อทำประโยชน์ให้กับผู้ด้อยโอกาส