arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 934


วัดสวยด้วยมือเรา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สถานที่ที่ผู้คนต่างพบปะสังสรรค์กัน อีกทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจ, เป็นสถานที่สำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสถานที่ที่ช่วยก่อให้เกิดความสงบ สถานที่ที่มีความสำคัญนี้คือ “วัด”

เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่มีคุณค่า ควรแก่การดูแลและรักษา พวกเรานักเรียนห้อง 934 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและครูที่ปรึกษาจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วัดสวยด้วยมือเรา” ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร, กรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลทำความสะอาดภายในบริเวณวัด

สำหรับกิจกรรมที่ทำนั้นได้เเก่การกวาดเเละถูพื้นบริเวณอาคารเรียนของสามเณรเเละบริเวณสังฆาวาส รวมถึงการกวาดลานวัด