arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 846


บรรจุแผ่นทองคำเปลว ณ วัดหัวลำโพง

ที่มาและความสำคัญ

             ในปัจจุบันถึงแม้ว่าเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์จะก้าวไกลไปเป็นอย่างมาก แต่คนในสังคมก็ยังต้องการที่พึ่งทางใจตามความศรัทธาของแต่ละคน และการไปไหว้พระ ทำบุญ ก็เป็นการทำให้จิตใจสงบมากขึ้น และให้ตนเองได้พักผ่อนจากการทำงาน และปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

นักเรียนห้อง 846 ได้เห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการบรรจุแผ่นทองคำเปลวขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหัวลำโพง

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม

2.       เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ

3.       เพื่อฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ

4.       เพื่อให้นักเรียนฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ

5.       เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า และช่วยกันทำนุบำรุงศาสนา

 

เวลาและสถานที่

          วันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดหัวลำโพง

 

ภาพกิจกรรม