arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 845


กิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดอภัยทายาราม

          ในปัจจุบันมีผู้คนเข้าไปปฏิบัติธรรมหรือเข้าไปทำบุญในวัดเป็นจำนวนมาก มีคนใช้สถานที่ในการปฏิบัติธรรมแต่คนเก็บกวาดสถานที่ หรือบำรุงรักษานั้นมีจำนวนน้อย ทำให้พื้นที่เกิดความสกปรกไม่เป็นที่น่ามองและเกิดความขุ่นมัวจ่อจิตใจของผู้มาปฏิบัติธรรม รวมถึงในพิธีต่างๆมีการใช้อุปกรณ์และเมื่อจบพิธีก็ไม่มีผู้จัดเก็บให้เรียบร้อย

          นักเรียนห้อง 845 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพุทธศาสนสถาน เนื่องจากวัดเป็นสถานที่พำนักของพระสงฆ์ อันเป็นสาวกที่ช่วยเผยแผ่ศาสนาพุทธขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดจึงจำเป็นต้องมีความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ ทางสมาชิกในห้อง 845 จำนวน 44 คน จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดอภัยทายาราม โดยได้ช่วยกันทำความสะอาด
ได้แก่ กวาดลานวัด ศาลาบำเพ็ญกุศล เมรุ และจัดเก็บอุปกรณ์ในงานพิธี พับเก็บผ้าไตรและจีวร เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ถึงการเสียสละ และเห็นความสำคัญต่อการทำประโยชน์ให้ส่วนรวม