arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 844


ทำความสะอาดบริเวณวัดปทุมวนาราม

           ปัจจุบัน สังคมไทย มีคนที่ไม่มีระเบียบวินัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทาง บ้างก็ทิ้งขยะไม่ลงถังขยะ บ้างก็โยนขยะทิ้งโดยไม่สนใจพื้นที่บริเวณนั้นว่าสกปรกหรือไม่ ซึ่งวัดเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากความมักง่ายของคนส่วนใหญ่ ทั้งๆที่วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทย ประชากรไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ใส่ใจในการรักษาความสะอาด และยังคงทิ้งขยะทั่วไป

           นักเรียนห้อง 844 เห็นความสำคัญของความสะอาดในวัด เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ช่วยทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ของวัด เพื่อให้วัด อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน กลับมาสะอาด พร้อมรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาสักการะพระพุทธรูป หรือมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา