arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 842


ทำความสะอาดลานวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ที่มาและความสำคัญ

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอนและห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ด้วยประการดังกล่าว วัดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากได้มาทำศาสนากิจต่างๆ จนทำให้เกิดขยะที่เยอะขึ้นและความสกปรกเพิ่มขึ้น
นักเรียนห้อง 842 ได้เห็นถึงปัญหานี้จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดปทุมวนารามในวันที่ มกราคมโดยการทำความสะอาดวัดนั้นสมาชิกทุกๆคนช่วยกวาดเศษขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบไม้ ขวดพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลมต่างๆ ออกจากลานวัด ทำให้ลานวัดมีสภาพแวดล้อมสะอาดมากขึ้นเหมาะแก่การเป็นสถานที่ที่ชาวพุทธมาปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีทางศาสนาต่างๆ ทั้งนี้ยังได้ถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปบูรณะสิ่งก่อสร้างต่างๆในวัด จากกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้สมาชิกห้อง 842 มีความสามัคคีมากขึ้น เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นและมีจิตสำนึกที่ดีในการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมต่อๆไป