arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 834


ทำความสะอาดสวนป่าศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนาราม

ที่มาและความสำคัญ

ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหารเป็นสถานที่สำหรับให้ผู้ที่เข้ามาใช้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมและสักการะพระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นที่ดึงดูดให้ผู้ที่เข้ามาในวัดปทุมวนารามราชวรวิหารต้องเข้ามาใช้สถานที่นี้เพราะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม แต่เนื่องด้วยทางวัดได้มีการปิดปรับปรุงพื้นที่บริเวณศาลาพระราชศรัทธาตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561 ทำให้บริเวณดังกล่าวมีเศษใบไม้ที่เกลื่อนพื้นเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลทำความสะอาด คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้และต้องการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นและเพื่อให้คนที่มาทำบุญที่วัดเห็นสถานที่ที่สะอาดก็จะทำให้มีจิตที่ผ่องใส อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานให้ดำรงคงอยู่กับชาวพุทธสืบต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดี

3. รู้คุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น

4. ส่งเสริมให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

เวลาและสถานที่

สวนป่าศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรมหาวิหาร วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.00 น. – 12.00 น.