arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 832


ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ณ บ้านบางแค

กิจกรรมครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ฝึกความเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและส่วนรวม และฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมเป็นระยะเวลา 10 ชั่วโมงดังที่กำหนดไว้

โดยนักเรียนห้อง 832 ได้ดำเนินการทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ณ บ้านบางเเคโดยเเบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1.บริการอาหารเเละพูดคุยในบ้านพักคนชรา

2.สร้างความบันเทิง เเละให้ความสนุกสนานเเก่ผู้สูงอายุ