arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 824


รอยยิ้ม สร้างสุข

ที่มาและความสำคัญ
เนื่องจากปัจจุบัน สังคมเราดำเนินไปด้วยความเร่งรีบ ทุกกคนต่างสนใจแต่หน้าที่และผลประโยชน์ของตนเองการทำ “จิตอาสา” คือการฝึก ให้เราตระหนักในการให้มากกว่าการรับ และการคิดถึงผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตนเองรวมถึงพัฒนาสังคมอีกด้วย การทำจิตอาสาหรือการมีจิตสาธารณะจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างสงบสุขมาก พวกเรานักเรียนห้อง 824 จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “รอยยิ้ม สร้างสุข” ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
2. เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของคณะผู้จัดทำ
4. เพื่อมอบโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
เวลาและสถานที่
16 มกราคม พ.ศ.2561 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สมาสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย